Комунікація як механізм розвитку взаємин між студентом-заочником та адміністрацією

Створенню належних комунікативних умов між адміністрацією та студентом-заочником ефективно сприяють спеціальні зустрічі, які дозволяють зняти напругу і створити ситуацію відкритості, що в подальшому сприятиме високій ефективності організації навчального процесу.

Саме тому, 05 та 12 листопада 2018 р. дирекція ННІНО ініціювала проведення організаційних зборів студентів ІІ й IV курсів ОС бакалавра заочної форми навчання щодо питань провадження освітнього процесу та виконання робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти у непарному семестрі 2018–2019 н.р.

Безпосередніми учасниками педагогічної взаємодії були студенти, адміністрація ННІНО, методисти в/к, провідні фахівці сектору методичного забезпечення заочного навчання НМВ та представники профільних кафедр НАУ.

Педагогічне спілкування мало такі цілі: взаємообмін навчальною і науковою інформацією; передача суспільно-значущих і професійно-важливих норм і цінностей; підтримка студента, мотивація його діяльності; узгодження спільних дій; отримання зворотного зв’язку про характер стосунків між суб’єктами педагогічної взаємодії.

У ході проведення заходу директор ННІНО Муранова Н.П., заступники директора Розум І.О. та Поліщук О.В. забезпечили належне інформування студентів щодо їх академічних прав; особливостей організації освітнього процесу згідно: із Положенням про організацію освітнього процесу в НАУ; вимогами Положення про атестацію випускників НАУ ОС бакалавр, Тимчасового положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти Національного авіаційного університету, Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету.

До відома присутніх були доведені графіки організації освітнього процесу, розклади навчальних занять, контакти методистів та провідних фахівців, які супроводжують освітній процес за відповідними спеціальностями. Увагу студентської аудиторії було також сконцентровано на персональній відповідальності кожного студента за неналежне виконання навчальних та робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти, особливостях процедури допуску та проходження атестації студентів, строків виконання та подання до захисту контрольних, курсових робіт (проектів). Наприкінці зустрічі присутнім було надано для ознайомлення витяги з робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за відповідними спеціальностями на поточний навчальний семестр.

У процесі педагогічного спілкування було дотримано єдності основних правил успішної комунікації: повноти інформації, її якості, максиму релевантності та такту; лаконічності, що в подальшому сприятиме фактору довіри з боку студентів та є важливою умовою успішної комунікації.

Прочитано 76 разів