Відбулася Конференція трудового колективу ННІНО

29 листопада 2018 року в колективі Навчально-наукового інституту неперервної освіти відбулася важлива подія ‑ Конференція трудового колективу.

На Конференції були представлені всі категорії учасників освітнього процесу ННІНО: делегати від штатних працівників кафедр та дирекції, які є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, делегати від інших структурних підрозділів Інституту та виборні представники із числа студентів.

Порядок денний Конференції передбачав розгляд наступних питань: обрання делегатів на Конференцію трудового колективу НАУ із числа наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту; Річний звіт (самоаналіз) ННІНО за 2018 рік; розгляд пропозицій структурних підрозділів ННІНО до проекту Колективного договору між адміністрацією, трудовим колективом та студентським колективом Національного авіаційного університету на 2019 рік.

Директор ННІНО Муранова Н. П. презентувала діяльність Інституту за 2018 рік, акцентувавши увагу на його загальній характеристиці; кадровому та якісному забезпеченні дирекції, структурних підрозділів та кафедр; на особливостях підготовки здобувачів вищої освіти, їх академічній мобільності та досягненнях; стажуванні науково-педагогічних працівників; наукометричних показниках. Детальна частина звіту була приділена SWOT-аналізу, його основним складовим – сильним й слабким сторонам внутрішнього середовища та можливостям і загрозам зовнішнього середовища.

У результаті проведеного SWOT-аналізу було зроблено висновки, що діяльність Інституту в цілому є продуктивною, ефективною в системі забезпечення якості надання освітніх послуг. Сильні сторони значно переважають слабкі та можуть бути реалізовані шляхом використання кадрового, матеріального, адміністративного, фінансового ресурсного потенціалу Інституту, який має достатню спроможність для своєчасного реагування на можливості й зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.

Конференція трудового колективу ухвалила: роботу Інституту вважати задовільною; затвердити План розвитку ННІНО на 2019 – 2023 роки; пропозиції до проекту Колективного договору між адміністрацією, трудовим колективом та студентським колективом Національного авіаційного університету на 2019 рік передати на розгляд до первинної профспілкової організації працівників НАУ.

Прочитано 104 разів