Формування системи комунікацій у навчально-виховному процесі НАУ

Дирекція ННІНО запровадила ефективну форму контактної педагогічної взаємодії – педагогічне спілкування між студентами‑заочниками та науково-педагогічними працівниками університету. Першими кроками з боку адміністрації Інституту було проведення 19, 29 листопада та 03 грудня 2018 року організаційних зборів студентів 4-го та 5-го курсів ОС бакалавра заочної форми навчання, де було обговорено практичну реалізацію коригувальних дій щодо покращення освітнього процесу та виконання робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти у непарному семестрі 2018–2019 н.р.

Щоб спілкування було конструктивним, на зустріч було запрошено методистів, провідних фахівців, дирекцію ННІНО та представників випускових кафедр НАУ.

Мета заходу – надання якісної та повної інформації студентам; взаємообмін навчальною і науковою інформацією; підтримка студента та мотивація його діяльності; передача суспільно-значущих і професійно-важливих норм і цінностей; узгодження спільних дій, отримання зворотнього зв’язку про характер стосунків між суб’єктами педагогічної взаємодії.

У ході проведення зустрічі директор ННІНО, професор Муранова Н.П., заступники директора, доценти Розум І.О. та Поліщук О.В. забезпечили належне інформування студентів щодо їх академічних прав; особливостей організації освітнього процесу згідно із Положенням про організацію освітнього процесу в НАУ; вимогами Положення про атестацію випускників НАУ ОС бакалавр, Тимчасового положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти Національного авіаційного університету, Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету.

До відома присутніх були доведені графіки організації освітнього процесу, розклади навчальних занять, контакти методистів та провідних фахівців, які супроводжують освітній процес за відповідними спеціальностями. Увагу студентської аудиторії було також сконцентровано на персональній відповідальності кожного студента за неналежне виконання навчальних та робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти, особливостях процедури допуску та проходження атестації студентів, строків виконання та подання до захисту контрольних, курсових робіт (проектів). Наприкінці зустрічі присутнім було надано для ознайомлення витяги із робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за відповідними спеціальностями на поточний навчальний семестр.

У процесі педагогічного спілкування було дотримано єдності основних правил успішної комунікації: повноти інформації, її якості, максиму релевантності та такту; лаконічності, що у подальшому сприятиме фактору довіри з боку студентів та є важливою умовою успішної комунікації.

Прочитано 95 разів