Заочне навчання в Національному авіаційному університеті (НАУ) це ефективний спосіб отримання якісної освіти. Основною його перевагою є професійна підготовка фахівців за спеціальностями згідно державних стандартів (без відриву від основного місця роботи).

Навчальний процес організовується із урахуванням можливостей та потреб кожного студента з максимальним наданням обсягу обов’язкових знань. Університет має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

В університеті запроваджено заочну форму з використанням технологій дистанційного навчання, що реалізується за допомоги новітніх інформаційних ресурсів та індивідуалізацією процесу набуття знань, умінь та навичок. У НАУ здобувають освіту громадяни не лише України, а й інших країн світу.

 

НАБІР ПРОВОДИТЬСЯ НА ОСНОВІ

 • повної загальної середньої освіти
 • ОКР «Молодший спеціаліст»
 • ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст» для здобуття ОС «Магістр»

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ 

 • якісна вища освіта
 • сучасні технології навчання
 • потужна матеріально-технічна база
 • інноваційні методи та засоби навчання
 • наявність місць державного замовлення
 • навчання без відриву від виробництва
 • можливість паралельної або другої (іншої) освіти
 • навчання на кафедрі військової підготовки

ФОРМИ НАВЧАННЯ

 • заочна
 • заочна з використанням технологій дистанційного навчання

ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ

 • за державним замовленням
 • за рахунок юридичних та фізичних осіб

          

Тривалість навчання для здобуття ОС «Бакалавр» ‑ 4,5 р., ОС «Магістр» ‑ 1 р. 6 міс.

Планування обсягів аудиторної роботи студента-заочника у сесійний період здійснюється із урахуванням сумарної тривалості сесій на кожний навчальний рік, що визначається тривалістю щорічних оплачуваних відпусток згідно з чинним законодавством: для першого та другого років навчання ‑ 30 календарних днів, для третього та наступних курсів – 40.

Сесія для студентів заочної форми навчання ‑ це частина навчального року, протягом якої здійснюються навчальні аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні, семінарські) та проводяться контрольні заходи. У міжсесійний період здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основними формами контролю засвоєння матеріалу є контрольні, курсові роботи, реферати, науково-дослідні проекти тощо.

Освітній процес здійснюється згідно із затвердженими робочими навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти та розробленими на їх основі робочими програмами навчальних дисциплін.  

Складання заліків та іспитів із навчальних дисциплін здійснюється відповідно до графіків навчального процесу, але не пізніше завершення екзаменаційної сесії. Студент, який не склав заліки й іспити до завершення екзаменаційної сесії вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Відрахування студентів проводиться у відповідності з чинним законодавством. Підстави для відрахування: академічна заборгованість (три і більше дисципліни), невиконання умов Договору (несплата за навчання), порушення дисципліни. 

Поновлення на навчання здійснюється тільки на договірній основі після ліквідації академічної заборгованості за умови укладанням нового Договору із урахуванням оплати за навчання в поточному році. Відраховані студенти з І курсу не мають права на поновлення. Відраховані студенти І курсу можуть вступати до університету на І курс з 1 вересня наступного навчального року згідно із Правилами вступу до НАУ.

Переведення студентів із спеціальності на спеціальність в межах галузі знань; здійснюється лише після закінчення І курсу двічі на рік на 1 лютого та на 1 вересня поточного року.

Обсяг, структура і якість знань, умінь і навичок студента, який виконав навчальний план підготовки освітнього ступеню відповідає вимогам Державного стандарту освіти. Студенту заочної форми навчання, який виконав навчальний план і пройшов державну атестацію, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація відповідного ОС та видається диплом про вищу освіту державного зразка.

Прийом на навчання за заочною формою здійснюється щорічно згідно затверджених Правил прийому до НАУ.

 

 • Перелік спеціальностей, за якими здійснюється набір на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

   

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  035 Філологія

  051 Економіка

  053 Психологія

  054 Соціологія

  061 Журналістика

  071 Облік і оподаткування

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  073 Менеджмент

  075 Маркетинг

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  081 Право

  101 Екологія

  105 Прикладна фізика та наноматеріали

  113 Прикладна фізика

  121 Інженерія програмного забезпечення

  122 Комп’ютерні науки

  123 Комп’ютерна інженерія

  125 Кібербезпека

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  142 Енергетичне машинобудування

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  153 Мікро- та наносистемна техніка

  161 Хімічні технології та інженерія

  162 Біотехнології та біоінженерія

  171 Електроніка

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  173 Авіоніка

  186 Видавництво та поліграфія

  191 Архітектура та містобудування

  192 Будівництво та цивільна інженерія

  193 Геодезія та землеустрій

  231 Соціальна робота

  242 Туризм

  272 Авіаційний транспорт

  275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  292 Міжнародні економічні відносини

  293 Міжнародне право

 • Перелік спеціальностей (спеціалізацій або освітніх програм), за якими здійснюється набір на навчання НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

   

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  Документознавство та інформаційна діяльність

  035 Філологія

   Германські мови та літератури (переклад включно)

  051 Економіка

   Міжнародна економіка

   Економіка підприємства

   Економічна кібернетика

  053 Психологія

  ► Психологія

  054 Соціологія

  ► Соціологія

  061 Журналістика

  ► Журналістика

  071 Облік і оподаткування

  ► Облік і аудит

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  ► Фінанси і кредит

  073 Менеджмент

  ► Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  ► Логістика

  ► Управління проектами

  ► Адміністративний менеджмент

  ► Менеджмент організацій і адміністрування 

  075 Маркетинг

  ► Маркетинг

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  ► Підприємницька діяльність в авіації

  081 Право

  ► Правознавство

  101 Екологія

  ► Екологія та охорона навколишнього середовища 

  105 Прикладна фізика та наноматеріали

  ► Прикладна фізика 

  113 Прикладна математика

  ► Прикладна математика

  121 Інженерія програмного забезпечення

  ► Програмне забезпечення систем

  ► Інженерія програмного забезпечення

  122 Комп’ютерні науки

  ► Інформаційні управляючі системи та технології

  ► Інформаційні технології проектування

  123 Комп’ютерна інженерія

  ► Комп’ютерні системи та мережі

  ► Системне програмування

  124 Системний аналіз

  Консолідована інформація

  125 Кібербезпека

  ► Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 

  ► Безпека інформаційних і комунікаційних систем

  ► Управління інформаційною безпекою

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  ► Літаки і вертольоти

   Обслуговування повітряних суден

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  ► Електротехнічні системи електроспоживання

  ► Світлотехніка і джерела світла

  ► Енергетичний менеджмент

  142 Енергетичне машинобудування

  ► Газотурбінні установки і компресорні станції

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  ► Автоматика та автоматизація на транспорті 

  ► Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

  Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  ► Якість стандартизація та сертифікація

  ► Інформаційні вимірювальні системи

  153 Мікро- та наносистемна техніка

   Фізична та біомедична електроніка

  161 Хімічні технології та інженерія

  Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 

  ► Хімічні технології високомолекулярних сполук

  162 Біотехнології та біоінженерія

  Фармацевтична біотехнологія

  Екологічна біотехнологія та біоенергетика

  171 Електроніка

  ► Електронні системи

  ►  Електронні прилади

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  ► Телекомунікаційні системи та мережі 

  ► Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

  ► Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

  ► Біотехнічні та медичні апарати і системи

  173 Авіоніка

  ► Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

  186 Видавництво та поліграфія

  ► Технології електронних мультимедійних видань

  191 Архітектура та містобудування

  ► Дизайн архітектурного середовища

  192 Будівництво та цивільна інженерія

  ► Промислове і цивільне будівництво

  193 Геодезія та землеустрій

  ► Землеустрій та кадастр

  ► Геоінформаційні системи і технології

  231 Соціальна робота

  ► Соціальна робота

  242 Туризм

  ► Туризмознавство

  272 Авіаційний транспорт

  ► Обслуговування повітряного руху

  ► Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

  ► Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

  ► Система управління безпекою авіації

  ► Системи аеронавігаційного обслуговування

  275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

  ► Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

  ► Організація авіаційних робіт і послуг

  281 Публічне управління та адміністрування

  ► Менеджмент в органах публічного управління

  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  ► Міжнародна інформація

  292 Міжнародні економічні відносини

  ► Міжнародні економічні відносини

  ► Міжнародний бізнес

  293 Міжнародне право

  ► Міжнародне право

 

 

Тел.: +38 (044) 497-77-49, 406-68-47, 406-78-36
Факс: +38 (044) 497-72-43
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.