ХОМЕНКО Тетяна Володимирівна

Начальник відділу
Кабінет: Корпус 8а, каб.309 (3 поверх)
Телефони: (044) 406 71 83
E-mail: htwshka1715@gmail.com

МОРОЗОВА Любов Василівна

Провідний фахівець
Кабінет: Корпус 8а, каб.307 (3 поверх)
Телефони: (044)406 70 30
E-mail: liubov.morozova@npp.edu.ua

Організація освітнього процесу в Центрі інноваційних освітніх технологій (далі – ЦІОТ) відбувається на основі застосування  технології дистанційного навчання – Moodle (Модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), що є програмним комплексом для організації дистанційного навчання через мережу Інтернет і призначена для об’єднання учасників освітнього процесу (студентів і викладачів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ – це якісна, перспективна вища освіта за сучасними та престижними спеціальностями (спеціалізаціями), а також зручна й ефективна форма навчання без відриву від виробництва.  Навчальний процес забезпечується профільними кафедрами Університету за допомогою сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

В Центрі застосовуються й інші технології дистанційного навчання такі як:

 • мережна технологія– навчання, що базується на використанні телекомунікаційних мереж та засобів мережі Інтернет для забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами, інтерактивної взаємодії з викладачами-консультантами та організації дистанційного освітнього процесу;
 • кейс-технологія – вид дистанційної технології навчання, що базується на використанні наборів (кейсів) текстових, аудіовізуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів для самостійного вивчення їх студентами при організації регулярних консультацій з викладачами та контролю знань дистанційним або традиційним очним (заочним) способами.

Контроль знань у студентів передбачає такі заходи:

 • поточний контроль здійснюється дистанційно безпосередньо із викладачем через лекційні, індивідуальні, семінарські, практичні заняття застосовуючи мережну технологію;
 • модульний контроль здійснюється дистанційно в автоматизованому режимі у системі Moodle, основною формою якого є тестування;
 • підсумковий контроль (семестровий контроль);
 • іспити та заліки складаються студентами у формі тестування в період екзаменаційної сесії та/або за індивідуальним графіком, що визначається графіком навчального процесу та робочим навчальним планом спеціальності.

                                                                                 МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ  ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

 • Гнучкість: студенти, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці. Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за заочною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти.
 • Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.
 • Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності. професійна або інша зайнятість. Дистанційне навчання дає можливість отримати освіту всім тим, хто велику частину дня зайнятий на роботі, з дітьми або з сім’єю. Отримувати освіту можна паралельно з побудовою кар’єри і не ризикуючи втратити хорошу роботу або будучи в відпустці по догляду за дитиною.
 • Економічність та фінансові можливості: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп’ютерного моделювання призводить до зниження витрат на підготовку фахівців.. Дистанційне навчання дає можливість студентам заощадити значні кошти порівняно з іншими формами навчання, отримавши при цьому цьому якісні знання та диплом про освіту державного зразка.
 • Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.
 • Соціальна рівність і фізичні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я і соціального статуса. Сучасні інформаційно-комунікативні технології, що використовуються в дистанційній освіті, дають можливість отримати освіту особам, які мають медичні обмеження для одержання освіти за традиційними формами, особам з особливими потребами
 • Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальному закладі – іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.
 • Територіальна віддаленість від навчальних закладів. Дистанційне навчання – це можливість отримати освіту для тих, хто живе у віддалених регіонах країни або за кордоном. Дистанційна освіта дає унікальну можливість отримувати знання не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.
 • Позитивний вплив на здібності студента: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.
 • Якість: дистанційна освіти не поступається якістю очній формі навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.
 • Вебіна́р (англ.webinar) — організація зустрічей онлайн, формат проведення семінарів, тренінгів та інших заходів за допомогою ІнтернетЦенD

Інститут інноваційних освітніх технологій

Національний авіаційний університет

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

КОНТАКТИ